NCTH3A-Lịch kiểm tra thực hành cuối kỳ


Thông báo dành cho sinh viên nhóm 1 & 2 lớp NCTH3A
Lịch kiểm tra thực hành cuối kỳ môn lập trình Windows 1 dành cho các nhóm như sau:
Nhóm 1: 29/06/2011
Nhóm 2: 30/06/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: