Kết quả học tập lập trình windows 1


Bảng kết quả học tập lập trình Windows 1 của lớp NCTH3A

NCTH3A_BangDiem_Final_2

Chú ý:

-Những em nào chưa nộp LabReport đều được chấm 0 điểm

-Những LabReport nào làm không đúng theo mẫu yêu cầu, hoặc nội dung Labreport quá nghèo nàn sẽ nhận điểm thấp

-Trong bảng điểm đã ghi danh sách CẤM THI lý thuyết

Mọi khiếu nại về điểm sẽ được giải quyết trên văn phòng khoa CSE, hạn chót ngày 01/07/2011, sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: