ThÔng báo nghỉ học thứ 5 ngày 22/03/2012


Thông báo dành cho lớp CDTH9ALT đang học môn Chuyên đề phát triển phần mềm

Tuần này môn Chuyên đề phát triển phần mềm chỉ học thứ 3, tuần sau mới bắt đầu học 2 buổi là thứ 3 và thứ 5

Thầy Thanh.

One response

  1. […] báo nghỉ học ngày thứ 5 tuần này (22/03/2012) https://duythanhcse.wordpress.com/2012/03/19/thong-bao-ngh%E1%BB%89-h%E1%BB%8Dc-th%E1%BB%A9-5-ngay-22… Like this:LikeBe the first to like this post. By Trần Duy Thanh • Posted in Thông báo […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: