Thông báo nộp bài tập trên Assembla


Thông báo dành cho các sinh viên lớp CDTH9ALT

Hiện này Thầy mới chỉ nhận được 5 bài tập nộp qua http://mediafire.com

Lý do: xem thông báo trước đây

Đã thông báo từ  lâu, sau ngày 10/04/2012 Thầy sẽ không nhận bài tập nữa

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: