Bài 34-Truy cập NodeJS RESTful Web Services bằng Android Kotlin-HTTPPOST


Chúc mừng các bạn đã lết được tới Web API cuối cùng, đó là triệu gọi HTTPPOST để thêm mới Product. Tiếp tục mở lại project AndroidKotlinToNodeJS bài 33.

Trong bài này các bạn bổ sung 1 Menu “Thêm Product”, nhấn vào menu này sẽ hiển thị ra màn hình Thêm mới để cho phép người dùng nhập mới Product, bấm lưu để thêm Product vào MongoDB bằng cách triệu gọi Web API http://192.168.1.137/nodejsapi/addProduct (dĩ nhiên máy bạn cấu hình sao thì lấy theo vậy, copy y xì Tui là đạp xích lô đó nha).

Chi tiết các bước coding như sau:

Bước 1: Tạo 1 Option Menu cho ứng dụng, Option menu này chứa 1 MenuItem là Thêm Product

Bấm chuộc phải vào thư mục res/ chọn New/ chọn Directory:

Đặt tên là menu rồi bấm OK

Khi thư mục menu được tạo ra, ta bấm chuột phải vào nó/ chọn New/ chọn Menu Resource file:

Đặt tên main_menu rồi bấm OK

Ta kéo một Menu Item vào trong menu, đặt id là mnuThemProduct, nhãn là “Thêm Product”

cấu trúc XML của main_menu.xml như sau:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

<item android:id="@+id/mnuThemProduct" android:title="Thêm Product" />
</menu>


Nạp Menu này vào cho màn hình chính (MainActivity) bằng cách override 2 hàm sau:


override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
menuInflater.inflate(R.menu.main_menu,menu)
return super.onCreateOptionsMenu(menu)
}
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {
if(item!!.itemId==R.id.mnuThemProduct)
{
var intent=Intent(this,ThemProductActivity::class.java)
startActivity(intent)
}
return super.onOptionsItemSelected(item)
}

Chú ý ở trên Tui có xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào menu Thêm Product thì mở màn hình ThemProductActivity (xem bước 2)
Bước 2: Tạo một màn hình mới tên là ThemProductActivity

Tương tự như tạo màn hình ChiTietActivity, ta cũng Bấm chuột phải vào Package chứa MainActivity rồi chọn New/ chọn Activity/ chọn Empty Activity

đặt tên ThemProductActivity và cấu hình như trên rồi bấm Finish

tiến hành thiết kế giao diện cho màn hình Thêm Product (chỉnh layout cho activity_them_product.xml), màn hình này phải cung cấp ô nhập: Mã, Tên, Đơn giá:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" tools:context=".ThemProductActivity">
<TextView android:id="@+id/textView2" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Mã Product:" android:textSize="20sp" />

<EditText android:id="@+id/edtMa" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:ems="10" android:inputType="textPersonName" />

<TextView android:id="@+id/textView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Tên Product:" android:textSize="20sp" />

<EditText android:id="@+id/edtTen" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:ems="10" android:inputType="textPersonName" />
<TextView android:id="@+id/textView3" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Đơn giá:" android:textSize="20sp" />

<EditText android:id="@+id/edtDonGia" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:ems="10" android:inputType="numberDecimal" />

<Button android:onClick="xuLyThemMoiProduct" android:id="@+id/btnLuu" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Đổi thông tin" android:textSize="20sp" />

</LinearLayout>

Giao diện bên GUI sẽ như sau:

Bước 3: Coding cho ThemProductActivity

Coding khởi tạo các biến control để truy suất tới các ô nhập liệu như Mã, Tên, đơn giá:


package com.communityuni.androidkotlintonodejs

import android.os.AsyncTask
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import com.communityuni.model.Product
import java.io.BufferedWriter
import java.io.OutputStreamWriter
import java.net.HttpURLConnection
import java.net.URL

class ThemProductActivity : AppCompatActivity() {
lateinit var edtMa: EditText
lateinit var edtTen: EditText
lateinit var edtDonGia: EditText
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_them_product)
addControls()
}
private fun addControls() {
edtMa=findViewById(R.id.edtMa)
edtTen=findViewById(R.id.edtTen)
edtDonGia=findViewById(R.id.edtDonGia)
}
fun xuLyThemMoiProduct(v:View)
{

}
private fun thongBao(result: Boolean?) {
if(result==true)
{
Toast.makeText(applicationContext,"Thêm mới Product thành công", Toast.LENGTH_LONG).show()
finish()
}
else
{
Toast.makeText(applicationContext,"Thêm mới Product thất bại", Toast.LENGTH_LONG).show()
}
}
}

Tiếp tục bổ sung thêm đa tiến trình HTTPPOSTProductTask trong màn hình ThemProductActivity để triệu gọi API thêm mới Product (http://192.168.1.137/nodejsapi/addProduct)


inner class HTTPPOSTProductTask : AsyncTask<Product, Void, Boolean>()
{
override fun doInBackground(vararg p0: Product?): Boolean {
var p:Product?=p0[0]
try
{
var api="http://192.168.1.137/nodejsapi/addProduct"
var url=URL(api)
var urlConnection= url.openConnection() as HttpURLConnection
urlConnection.requestMethod="POST"
urlConnection.doOutput=true
urlConnection.doInput=true
urlConnection.addRequestProperty("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
val outputStream = urlConnection.getOutputStream()
val bufferedWriter = BufferedWriter(OutputStreamWriter(outputStream, "UTF-8"))
val put_data = p!!.parameters()
bufferedWriter.write(put_data)
bufferedWriter.flush()
bufferedWriter.close()
outputStream.close()
var result =urlConnection.inputStream.bufferedReader().readText()
urlConnection.disconnect()
return result.equals("true")
}
catch (ex:Exception)
{
Log.e("LOI",ex.toString())
}
return false
}
override fun onPostExecute(result: Boolean?) {
super.onPostExecute(result)
thongBao(result)
}
}

Bổ sung thêm coding cho sự kiện xuLyThemMoiProduct:


fun xuLyThemMoiProduct(v:View)
{
var Ma=edtMa.text.toString()
var Ten=edtTen.text.toString()
var DonGia=edtDonGia.text.toString().toDouble()
var p=Product(Ma,Ten,DonGia)
HTTPPOSTProductTask().execute(p)
}

Cuối cùng cho có Coding toàn bộ của màn hình ThemProductActivity như sau:


package com.communityuni.androidkotlintonodejs

import android.os.AsyncTask
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import com.communityuni.model.Product
import java.io.BufferedWriter
import java.io.OutputStreamWriter
import java.net.HttpURLConnection
import java.net.URL

class ThemProductActivity : AppCompatActivity() {
lateinit var edtMa: EditText
lateinit var edtTen: EditText
lateinit var edtDonGia: EditText
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_them_product)
addControls()
}
private fun addControls() {
edtMa=findViewById(R.id.edtMa)
edtTen=findViewById(R.id.edtTen)
edtDonGia=findViewById(R.id.edtDonGia)
}
fun xuLyThemMoiProduct(v:View)
{
var Ma=edtMa.text.toString()
var Ten=edtTen.text.toString()
var DonGia=edtDonGia.text.toString().toDouble()
var p=Product(Ma,Ten,DonGia)
HTTPPOSTProductTask().execute(p)
}
private fun thongBao(result: Boolean?) {
if(result==true)
{
Toast.makeText(applicationContext,"Thêm mới Product thành công", Toast.LENGTH_LONG).show()
finish()
}
else
{
Toast.makeText(applicationContext,"Thêm mới Product thất bại", Toast.LENGTH_LONG).show()
}
}
inner class HTTPPOSTProductTask : AsyncTask<Product, Void, Boolean>()
{
override fun doInBackground(vararg p0: Product?): Boolean {
var p:Product?=p0[0]
try
{
var api="http://192.168.1.137/nodejsapi/addProduct"
var url=URL(api)
var urlConnection= url.openConnection() as HttpURLConnection
urlConnection.requestMethod="POST"
urlConnection.doOutput=true
urlConnection.doInput=true
urlConnection.addRequestProperty("Content-Type",
"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
val outputStream = urlConnection.getOutputStream()
val bufferedWriter = BufferedWriter(OutputStreamWriter(outputStream, "UTF-8"))
val put_data = p!!.parameters()
bufferedWriter.write(put_data)
bufferedWriter.flush()
bufferedWriter.close()
outputStream.close()
var result =urlConnection.inputStream.bufferedReader().readText()
urlConnection.disconnect()
return result.equals("true")
}
catch (ex:Exception)
{
Log.e("LOI",ex.toString())
}
return false
}
override fun onPostExecute(result: Boolean?) {
super.onPostExecute(result)
thongBao(result)
}
}
}

Chạy phần mềm lên ta sẽ có được kết quả như mong muốn : Mở được màn hình thêm mới Product, triệu gọi API thêm mới thành công. Như vậy ta đã hoàn thành xong bài triệu gọi Web API HTTPPOST để thêm mới 1 Product.

Source code Triệu gọi Web API thêm mới Product tải ở đây.

Bài sau Tui sẽ giới thiệu cho các Thím một số thư viện Third Party để truy suất RESTful Webservice, như Volley, Retrofit… các Thím tranh thủ theo dõi để đọc nhé

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây: http://communityuni.com/

Innovate Trading System (Kênh đầu tư lợi nhuận rất cao), các bạn nào quan tâm thì vào đây đầu tư nhé:

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: