LT Tiên Tiến

Ngày 29/04/2013:

Yêu cầu sinh viên in ấn toàn bộ slide bài giảng khi tham dự lớp học:

—————————————————————————————————————

0) Giới thiệu môn học Công Nghệ Lập Trình Tiên Tiến: http://www.mediafire.com/?dbedgult7bplnbk

1) Thiết kế giao diện với Custom Component: http://www.mediafire.com/?l65b97kg4j9jdsa

2) LinQ : http://www.mediafire.com/?k91152nspetwcwi

3) Truy suất dữ liệu với CodeSmith : http://www.mediafire.com/?3a4mxurym71capx

4) Window Presentation Foundation (WPF): http://www.mediafire.com/?4u6zm9es8eep5t4

5) .Net Remoting: http://www.mediafire.com/?5sh8t7mjqsbhvhs

—————————————————————————————————————

Bài tập Công Nghệ Lập Trình Tiên Tiến:

Yêu cầu sinh viên in ấn bộ bài tập và tìm hiểu trước khi vào lớp thực hành:

http://www.mediafire.com/?q98ayfwfqnbspcp

—————————————————————————————————————

Hướng dẫn windows services:  http://www.mediafire.com/view/?zy4dxdl3s4i8dp9

—————————————————————————————————————

Các tài liệu cần tải về tham khảo:

[1] Addison.Wesley.LINQ.to.Objects.Using.CSharp.4.0

[2] CodeSmithUsersGuide

[3] LinQ

[4] Illustrated WPF

[5] Microsoft Expression Blend 4 Step by Step

4 responses

  1. […] bạn cần học thêm phần LINQ to SQL ở mục LinQ trong menu lập trình tiên tiến: https://duythanhcse.wordpress.com/lttt/ Tui không có thời gian để nói thêm phần […]

  2. […] Các bạn cần học thêm phần LINQ to SQL ở mục LinQ trong menu lập trình tiên tiến:https://duythanhcse.wordpress.com/lttt/ Tui không có thời gian để nói thêm phần […]

  3. […] bạn cần học thêm phần LINQ to SQL ở mục LinQ trong menu lập trình tiên tiến: https://duythanhcse.wordpress.com/lttt/ Tui không có thời gian để nói thêm phần này. – Tiếp tục tạo Webservice để […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: