Bài 08: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python


Trong Python để nhập liệu từ bàn phím ta dùng hàm input(). Giá trị nhập vào của hàm input() thường là kiểu chuỗi, do đó ta cần chuyển kiểu nếu như muốn lưu trữ giá trị nhập vào không phải kiểu chuỗi.

Bây giờ trong PyCharm ta tạo một tập tin tên là: HocNhapLieu.py với các lệnh sau:

print("Mời bạn nhập cái gì đó:")
s=input()
print("Bạn nhập:",s)
print("Kiểu dữ liệu:",type(s))

Bạn chạy File HocNhapLieu.py, sau đó nhập một vài dữ liệu để kiểm tra:

Trường hợp 1: Bạn nhập giá trị là 113, ta có kết quả:

python8_1

Bạn quan sát ta nhập 113,, nhưng kiểu dữ liệu vẫn là chuỗi str

Trường hợp 2: Bạn nhập giá trị là 9.5, ta có kết quả:

python8_2

Trường hợp 3: Bạn nhập giá trị là Obama, ta có kết quả:

python8_3

Trường hợp 4: Bạn nhập giá trị là True, ta có kết quả:

python8_4

Bạn thấy đó, mọi trường hợp điều là kiểu chuỗi str (cho dù bạn nhập loại dữ liệu nào đi nữa)

Bây giờ chúng ta cần ép kiểu dữ liệu cho đúng, dưới đây là cách ép:

  • Ví dụ: Lấy giá trị nhập vào là kiểu int:
print("Mời thím nhập int:")
x=int(input())
print("Bạn nhập:",x)
print("Kiểu dữ liệu:",type(x))

Bạn nhập giá trị là 6, Ta có kết quả:

python8_5

Như vậy ta có thể dùng int() để ép kiểu chuỗi về kiểu int.

Tương tự bạn có thể ép về kiểu số thực float:

print("Mời thím nhập float:")
x=float(input())
print("Bạn nhập:",x)
print("Kiểu dữ liệu:",type(x))

Ta có kết quả:

python8_6

Với kiểu bool nó hơi phức tạp chút, bạn phải tự viết hàm để xử lý (dĩ nhiên có một số hàm đã support nhưng vẫn chưa phù hợp):

def StrToBool(s):
   return s.lower() in ("yes", "true", "t", "1")

print("Mời thím nhập bool:")
x=StrToBool(input())
print("Bạn nhập:",x)
print("Kiểu dữ liệu:",type(x))

Chạy lên, nhập liệu yes, true, True, TRUE, t,T, 1 ta được:

python8_7

Ở trên bạn thấy Tui định nghĩa một hàm để chuyển chuỗi qua bool.

  • Ngoài ra hàm input() còn có cho phép ta nhập nhãn tiêu đề vào như sau:
x=input("Mời bạn nhập giá trị gì đó:")
print("Bạn nhập: ",x)

Do đó ta cũng có thể ép kiểu trực tiếp như sau:

x=float(input("Mời bạn nhập giá trị float:"))
print("Bạn nhập: ",x)

Như vậy là tới đây Tui đã hướng dẫn xong cách nhập dữ liệu từ bàn phím cũng như cách chuyển dữ liệu từ chuỗi sang int, float, bool

Việc nhập liệu từ bàn phím cũng rất quan trọng, giúp ta có thể thay đổi giá trị đầu vào để dễ dàng kiểm tra các trường hợp khác nhau trong giải thuật

Các bạn có thể tải source code bài này ở đây: Link tải source code

Các bài sau Tui sẽ trình bày về một số ký tự chuỗi đặc biệt cũng như cách định dạng chuỗi để xuất ra màn hình theo yêu cầu khác nhau.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: