Bài 30-Truy cập NodeJS RESTful Web Services bằng Android Kotlin-HTTPGET


bài 29 Tui đã nói sơ qua các chức năng bạn phải hoàn thành để truy cập mọi Web API được deploy trong bài 28.

Bài này Ta sẽ truy cập Web API lấy toàn bộ danh sách product (với Laptop của Tui thì URI là: http://192.168.1.137/nodejsapi/products , còn của bạn như thế nào thì tự thay đổi nha, copy y xì của Tui là đi bụi đó nha).

Bây giờ bạn tạo Project tên “AndroidKotlinToNodeJS“, Project này có nhiệm vụ gọi API http://192.168.1.137/nodejsapi/products để hiển thị lên giao diện mobile như sau:

Để thực hiện được bài này ta tiến hành làm các bước sau (Tui bỏ qua bước cách tạo Project nha, đi thẳng vào cấu trúc Project):

Bước 1:

Lên http://iconfinder.com/ tìm 2 hình đại diện cho nút Edit và Delete  như hình mô tả

Tạo 1 file layout item.xml để làm giao diện Custom layout cho ListView, nó sẽ được sử dụng trong lớp ProductAdapter, XML layout của file này như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:orientation="vertical"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:id="@+id/txtMa"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView"
    android:textColor="@color/mauchuma"
    android:textSize="20sp" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtTen"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView"
    android:textColor="@color/mauchuten"
    android:textSize="20sp" />

  <TextView
    android:id="@+id/txtDonGia"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView"
    android:textColor="@color/mauchudongia" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="right"
    android:orientation="horizontal">

    <ImageView
      android:id="@+id/imgEdit"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginRight="20dp"
      app:srcCompat="@drawable/editproduct" />

    <ImageView
      android:id="@+id/imgDelete"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      app:srcCompat="@drawable/deleteproduct" />
  </LinearLayout>

</LinearLayout>

Định nghĩa màu trong colors.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>

  <color name="maunentieude">#179a2f</color>
  <color name="mauchutieude">#fcfbfb</color>
  <color name="mauchuma">#b92222</color>
  <color name="mauchuten">#0829e7</color>
  <color name="mauchudongia">#c50d7c</color>
</resources>

Bước 2:

Tạo lớp mô hình Product để sử dụng trong ProductApdater cũng như trong Đa tiến trình truy cấp API

package com.communityuni.model

class Product {
  lateinit var _id:Any
  lateinit var Ma:String
  lateinit var Ten:String
  var DonGia:Double=0.0
  constructor(ma:String,ten:String,donGia:Double)
  {
    Ma=ma
    Ten=ten
    DonGia=donGia
  }
  override fun toString(): String {
    return Ma+"\n"+Ten+"\n"+DonGia+"VNĐ"
  }
}

Bước 3:

Tạo lớp mô hình ProductAdapter để vẽ giao diện Customlayout lên List cho nó đẹp:

package com.communityuni.adapter

import android.app.Activity
import android.content.Context
import android.os.AsyncTask
import android.util.Log
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import com.communityuni.androidkotlintonodejs.R
import com.communityuni.model.Product


class ProductAdapter(internal var context: Activity, internal var resource: Int) : ArrayAdapter<Product>(context, resource) {

  override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent: ViewGroup): View {
    var custom = context.layoutInflater.inflate(resource, null)
    var txtMa = custom.findViewById<TextView>(R.id.txtMa)
    var txtTen = custom.findViewById<TextView>(R.id.txtTen)
    var txtDonGia = custom.findViewById<TextView>(R.id.txtDonGia)
    var p = getItem(position)
    txtMa.text = p!!.Ma
    txtTen.text = p.Ten
    txtDonGia.text = p.DonGia.toString()

    return custom
  }
}


Bước 4:

Coding cho lớp MainActivity để triệu gọi Web API http://192.168.1.137/nodejsapi/products

package com.communityuni.androidkotlintonodejs

import android.os.AsyncTask
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.ListView
import com.communityuni.adapter.ProductAdapter
import com.communityuni.model.Product
import org.json.JSONArray
import java.net.URL
import java.util.ArrayList

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  lateinit var lvProduct: ListView
  lateinit var productAdapter: ProductAdapter
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    addControls()
  }
  private fun addControls() {
    lvProduct=findViewById<ListView>(R.id.lvProduct)
    productAdapter= ProductAdapter(this,R.layout.item)
    lvProduct.adapter=productAdapter
  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    HTTPGetListProductTask().execute()
  }
  inner class HTTPGetListProductTask : AsyncTask<Void,Void,List<Product>>()
  {
    override fun onPreExecute() {
      super.onPreExecute()
      productAdapter.clear()
    }
    override fun doInBackground(vararg p0: Void?): List<Product> {
      var arrayListProduct=ArrayList<Product>()
      try
      {
        var url=URL("http://192.168.1.137/nodejsapi/products")
        var urlConnection=url.openConnection()
        var data = urlConnection.inputStream.bufferedReader().readText()
        var jsonArray=JSONArray(data)
        for (i in 0 until jsonArray.length())
        {
          var jsonObject=jsonArray.getJSONObject(i)
          var Ma=jsonObject.getString("Ma")
          var Ten=jsonObject.getString("Ten")
          var DonGia=jsonObject.getDouble("DonGia")
          var product=Product(Ma,Ten,DonGia)
          arrayListProduct.add(product)
        }
      }
      catch (ex:Exception)
      {
        Log.e("LOI",ex.toString())
      }
      return arrayListProduct
    }
    override fun onPostExecute(result: List<Product>?) {
      super.onPostExecute(result)
      if(result!=null)
      {
        productAdapter.addAll(result)
      }
    }
  }
}


Lưu ý Tui không có giải thích chi tiết coding ở trong đó bởi vì mọi thứ đã được giải thích rất kỹ ở các bài sau:

Bước 5 :

Bước cuối cùng rất quan trọng nó liên quan tới cấu hình Manifest. Bình thường chỉ cần cấp quyền truy cập internet là đủ, nhưng vì Tui đang sài bản Android mới nhất tính tới thời điểm này (24/06/2018) là bạn 8.0 nên cần khai báo thêm

android:usesCleartextTraffic="true"

Nếu mà quên thì sẽ bị lỗi sau (version cũ không bị):

java.io.IOException: Cleartext HTTP traffic not permitted

Cụ thể chi tiết cho AndroidManifest:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.communityuni.androidkotlintonodejs">
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:usesCleartextTraffic="true"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Như vậy ta đã hoàn thành xong bài triệu gọi Web API lấy danh sách Product được viết bằng NodeJS và Deploy trên IISNode WebServer.

Source code Triệu gọi Web API lấy danh sách Product tải ở đây.

Bài sau Tui sẽ hướng dẫn các Thím cách dùng Android Kotlin để  truy cập API RESTful lấy Chi Tiết Product như thế nào. Các bạn chú ý theo dõi nhé

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây: http://communityuni.com/

Innovate Trading System (Kênh đầu tư lợi nhuận rất cao), các bạn nào quan tâm thì vào đây đầu tư nhé:

Chúc các bạn thành công!

2 responses

 1. […] tục mở lại Project AndroidKotlinToNodeJS trong bài 30. Trong bài này ta đã có Custom layout có nút Edit. Bây giờ ta xử lý nhấn vào nút […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: